Általános Szerződési Feltételek

 1. Szerződő felek, a bérlet tárgya

A Balin-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2013 Pomáz, Orlovácz utca 52., Cg.13-09- 176499, adószám: 25339918-2-13, képviseli: Fogarasy Sándor ügyvezető), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), illetve a bérleti szerződésben megnevezett Bérlő, akinek neve és adatai a bérleti szerződésben szerepelnek (a továbbiakban, mint Bérlő). 

A Bérlő lehet természetes személy vagy jogi személy is, azonban a motor vezetője csak a bérleti szerződésben meghatározott természetes személy lehet, aki betöltötte a 23. életévét és legalább 3 éve rendelkezik teljesítménykorlátozás nélküli „A” és „B” kategóriás jogosítvánnyal.

A Bérlő a bérleti szerződésben megjelölt motort (a továbbiakban: motor) az abban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ASZF) meghatározott feltételekkel bérbe veszi.

A Bérlő a határozott időtartamra (a bérelt motor átvételétől annak visszaadásáig) a jármű ideiglenes üzembentartójának minősül. 

  

 1. A foglalás feltételei

2.1. Okmányok: természetes személy Bérlő esetén köteles a Bérlő az érvényes és eredeti okiratait (személyi igazolvány vagy útlevél, vezetői engedély, lakcímet igazoló hatósági igazolvány) bemutatni. Jogi személy Bérlő esetén a Bérlő a cégkivonatot és az eredeti aláírási mintát vagy aláírási címpéldányt köteles bemutatni. Amennyiben nem a jogi személy vezető tisztségviselője jár el, abban az esetben eredeti meghatalmazás szükséges. Jogi személy Bérlő köteles megjelölni a bérautót vezető személy nevét, akinek az eredeti okiratait (személyi igazolvány vagy útlevél, vezetői engedély, lakcímet igazoló hatósági igazolvány) szintén bemutatni köteles.

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az okmányokról a Bérbeadó másolatot készítsen és azokat őrizze, valamint a személyes adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezelje.

2.2. Érvényes jogosítvány: az „A” és „B” kategóriás jogosítvány érvényessége a tervezett bérleti időszak végéig nem járhat le.

2.3. Óvadék (kaució) és annak felhasználása: A Bérlő a motor értékétől függően 200.000.- Ft – 400.000.- Ft összegű óvadék fizetésére köteles. A bérleti szerződés lejártakor az óvadék akkor kerül visszafizetésre, ha a Bérlőnek a jelen ASZF szerint nincs fizetési kötelezettsége. Az óvadék összege után a Bérbeadó kamatot nem fizet.

Az óvadék elsődlegesen a Bérlő által a Bérbeadónak okozott kár, az utólagosan fizetendő díjak megfizetéséért, valamint a Bérlőt a jelen ASZF alapján terhelő kötbérfizetési kötelezettség teljesítéséért szolgál biztosítékul. Amennyiben a Bérlő a motort nem az átvételkori műszaki állapotban (sérülten, hiányosan) vagy késedelmesen adja vissza a Bérbeadó részére, a Bérbeadó jogosult a sérült elemek cseréjének, pótlásának, illetve a javítás költségét, illetve a késedelmi kötbér összegét az óvadékból levonni. Lopás, totálkár, vagy teljes megsemmisülés esetén az óvadék teljes összege a Bérbeadót illeti meg. A Bérbeadó az óvadékkal a bérleti szerződés megszűnését követő 30 napon belül számol el a Bérlő felé.

 1. A bérlet létrejötte

A bérleti szerződés a jelen ASZF elfogadásával és az előleg Bérbeadó részére történő megfizetésével jön létre. Az előleg mértéke a teljes bérleti díj 30 %-a. Az időpont foglalás után 24 óra áll a rendelkezésére, hogy az előleg átutalásra kerüljön. Amennyiben nem fizeti meg ezen határidőben az előleget, a foglalás törlésre kerül.

 1. A bérlet időtartama

A bérlet határozott idejű. A minimális bérlet időtartama 24 óra. Hétvégén, ünnepnapokon (hosszú hétvégén) a bérlet minimális időtartama 72 óra.

 

 1. A bérleti díj és annak megfizetése

A bérleti díj a helyszínen készpénzben vagy a Bérbeadó ERSTE banknál vezetett 11600006-00000000-85089705 számú számlájára fizethető. Átutalás esetén a díj akkor tekinthető megfizetettnek, amikor azt a Bérbeadó számláján jóváírásra került.

A bérleti díj és az óvadék összege minden esetben előre fizetendő. 

A bérleti díj tartalmazza:

 • korlátlan kilométer használatot;
 • Magyarország területén az autópályahasználat díját (autópályamatricát);
 • az Európai Unió minden országára érvényes kötelező felelősségbiztosítást és Casco biztosítást (10%, min. 100.000.- Ft-os önrész) kivéve a lopáskárt; 
 • a kenőanyagok utántöltését;
 • a megfelelő gumiabroncs biztosítását, szükség esetén és lehetőség szerint cserejármű biztosítását;  
 • a motoron található tároló dobozok használatát;
 • az általános forgalmi adót.

A bérleti díj nem tartalmazza az alábbi költségeket:

 • üzemanyag díját;
 • Magyarország területén kívüli autópálya-, illetve úthasználat díját;
 • parkolási, komphasználati stb. díjakat;
 • baleset- és poggyász biztosítást;
 • a meg nem váltható önrészt (biztosítás), illetve semmilyen olyan egyéb költséget, amely nem része az alapszolgáltatásnak, így ezek a költségek a Bérlőt terhelik.

A Bérbeadó a bérleti díjról a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számlát állít ki.  

 1. Motor használata

 

A motort kizárólag a szerződésben megjelölt vezető vezetheti.

 

A Bérlő a bérlés során köteles a motorpár kulcsát és a forgalmi engedélyét magánál tartani.

A Bérlő köteles a motort és tartozékait a típusra vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint, kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. A motor csak szilárd burkolatú úton használható.

A Bérlő a motor üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni a motor napi használata előtt a világító berendezéseket, a folyadék szinteket, a fékeket és a guminyomást.

A Bérlő teljes és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik a fentiek elmulasztása, valamint a gondatlan, nem rendeltetésszerű használatból eredő, a motoron keletkezett motor, váz, fékrendszer és minden egyéb rész károsodása esetén.

A Bérlő köteles a motort és tartozékait a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így a használaton kívül minden esetben lezárni, a motorral lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, illetőleg a motor magára hagyásakor fokozott körültekintést gyakorolni.

 A Bérbeadó semmilyen módon nem felel a Bérlő által a bérelt motorban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

A Bérlő köteles megfizetni az alábbiak pótlásával, javításával felmerülő költségeket:

 • a motorra vonatkozó és a Bérlő által átvett dokumentumok – forgalmi engedély – illetve a rendszámtábla, a gyári kulcsok, egészségügyi csomag, gyári szerszámkészlet esetleges elvesztése, megsemmisülése esetén azok pótlásának költségét;
 • a motor rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása esetén a javítási költséget;
 • baleset miatt üzemképtelenné vált motor telephelyre történő visszaszállításával felmerülő költséget.

 A bérelt motort tilos: 

 • másnak bérbe adni, a vezetését másnak átengedni, tudatzavart okozó (alkohol, kábítószer, altató, hallucinogén vagy minden olyan más anyag, amely befolyásolhatja a reakcióképességet, illetve az öntudatot) szer használatának hatása alatt vezetni,  
 • műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj) esetén tovább haladni,
 • gépjárművezetés oktatásra, vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra, személyek díjazás ellenében történő szállítására (hallgatólagosan, vagy kimondva), terepmotorozásra (off-road), tesztvezetésre igénybe venni, motorsport rendezvényeken használni, beleértve a versenyzést vagy az arra való felkészülést (edzést),
 • 170 km/h-t meghaladó sebességgel közlekedni.

A bérelt motorral Magyarország területét csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével lehet elhagyni. Az engedélyről a Bérbeadó a bérleti szerződésben nyilatkozik. Ezen rendelkezés megszegése vagy annak kísérlete esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a motor használatát a Bérbeadó jogosult ellenőrizni a motorba épített GPS-en keresztül.

A Bérbeadó jogosult továbbá a bérleti szerződés azonnali és egyoldalú felmondására, ha a Bérlő a bérleti szerződés, illetve jelen ASZF alapján őt terhelő bármely kötelezettségét megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak, illetve az általa igazoltan meghatalmazott személynek joga van a motort a Bérlőtől önhatalmúlag visszavenni.

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával minden további feltétel nélkül, visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó vagy az igazolt meghatalmazottja a motort tőle visszavegye és elszállítsa. A Bérlő kijelenti, hogy ebben az esetben nem tanúsít ellenállást. 

A közlekedési szabályok (KRESZ) megszegéséből származó bírságot, pótdíjat, jogosulatlan autópálya használat miatti pótdíjat és bírságot Bérlő köteles viselni.

 1. Motor átadása és visszaadása

A motort a 1032 Budapest, III. kerület Bécsi út 170. szám alatti telephelyen kell átadni és ugyanezen helyre kell visszahozni az előzetesen megbeszélt időpontban.

A Bérbeadó a motort megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, az átvételkor rögzített kiegészítőkkel, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal   adja át a Bérlőnek. Az átadáskor a Bérbeadó képviselője és a Bérlő közösen átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a motor állapotát, sérülésmentességét, a tartozékokat, stb. 

A Bérlő köteles a motort – a normál elhasználódást figyelembe véve – sérülésmentesen, az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített tartozékokkal és kiegészítőkkel (okmányok, kulcsok) a Bérbeadó telephelyén visszaadni. A motor mindig tele üzemanyag tartállyal kerül kiadásra és ugyanígy tele tankkal kell visszaadni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredően 18.000 Ft kerül felszámításra függetlenül attól az üzemanyag állásától.

A motor tisztán, kitakarított állapotban kerül átadásra. A Bérlő köteles a motort tisztán visszahozni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredően 4.500.- Ft kerül felszámításra.

A motor késedelmes visszaszolgáltatása esetén késedelmi kötbért köteles a Bérlő fizetni, mértéke: 1 órás késedelem esetén fél napi bérleti díj, 5 órás késedelem esetén 1 napi bérleti díj fizetendő. Ezen felül a Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadónak a késedelemmel okozott kárt is (így különösen a következő bérlés meghiúsulása miatt keletkező kárt, elmaradt haszon).

A Bérlő tudomásul veszi, hogy 12 órát meghaladó késedelem esetén – amennyiben a késedelem kimentését a Bérbeadó nem fogadja el – a Bérbeadó rendőrségi feljelentést tehet és a motort köröztetheti. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

A motor állapotáért a Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt a Bérbeadó képviselője hivatalosan (átadás-átvételi jegyzőkönyv) át nem vette. Amennyiben a Bérlő a bérelt motort a bérleti idő lejártakor nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le (6.00-18.00), úgy a bérelt motor és tartozékainak átvételére, a műszaki állapot felmérésére a leadást követő első munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor. Az így megtartott átvételen, műszaki állapotfelmérésen a Bérlő jogosult jelen lenni. Amennyiben a Bérlő ezen jogosultságával nem él, lemond arról, hogy a távollétében megtartott állapotfelmérés során megállapítottokat vitassa.

 

 1. Műszaki meghibásodása esetén történő eljárás

A Bérbeadó viseli a motoron előforduló javításai költségeket, amennyiben azok a motor rendeltetésszerű használata során keletkeznek. A Bérlő köteles műszaki meghibásodás, vagy baleset miatti mentés iránti igénye esetén a Bérbeadót értesíteni és intézkedést kérni az alábbi elérhetőségeken: +36 …………., e-mail: fogarasy.sandor@balinbau.hu

Műszaki hiba esetén a Bérlő a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül bruttó 40.000 Ft (100.- euró) költségig a bérelt motort megjavíttathatja a Bérbeadó költségére. A javítás számla ellenében történhet, a számlát a Bérbeadó nevére kell kiállíttatni. 

A bérleti szerződés időtartama alatt a Bérbeadó nem köteles a sérült motort cserélni, a Bérlő önhibás közlekedési balesete, illetve lopáskár esetén a Bérbeadó megtagadhatja újabb motor kiadását.

 1.  Személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset esetén történő eljárás

Személyi sérülés és/vagy anyagi kárral járó baleset esetén a Bérlő minden esetben köteles a rendőrség intézkedését kérni, illetve a motor rongálása, ellopása esetén, a rendőrségen feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv) a Bérbeadónak átadni, köteles kellő gondossággal eljárni az ügy tisztázása érdekében, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, vezető neve, címe, tanúk neve, címe, elérhetősége, fényképek készítése stb.).

Bérlő 24 órán belül jelenteni köteles a bérelt motorral kapcsolatos minden eseményt a Bérbeadónak, köteles előzetes egyeztetés alapján – a Bérbeadó költségére – gondoskodni a motor biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről, köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a kárbejelentőt és azt eljuttatni a Bérbeadónak.

 A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó nevében és annak hátrányára elismerő nyilatkozatot joghatályosan nem tehet. 

 1. Biztosítás

A bérleti szerződésben meghatározott motor rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, illetve Casco biztosítással (önrész mértéke: 10%, de minimum 100.000.- Ft), de a Bérbeadó nem köteles a Bérlő által okozott kár esetén a biztosító által nyújtott szolgáltatást igénybe venni, kárigényét elsődlegesen az óvadék összegéből rendezi.  

A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok és a nem megfelelő üzemanyag használat okozta meghibásodásból eredő kárt.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt motorban vagy a bérelt motorral okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem fizet, vagy csak részben fizet kártérítést (pl. alkoholos befolyásoltság, bérlőnek felróható baleset, meg nem engedett használat stb.)

A Bérlő felel a motorral összefüggésben a Bérbeadót ért károkért, amely a bérlet időtartama alatt keletkezett és a biztosító az adott kárért a helytállási kötelezettségét kizárja vagy korlátozza (így különösen vadbaleset; lopás esetén, amennyiben a Bérlő a motorban hagyta annak indítókulcsát, forgalmi engedélyét, hamis kulccsal történő lopás esetén, stb.).

 1. Elállás

A Bérlő jogosult a szerződéstől a bérlet kezdőnapját megelőzően bánatpénz fizetése ellenében elállni. A bánatpénz mértéke: a bérleti díj 30%-a. Amennyiben a teljes bérleti díj előre kifizetésre került, a fenti elállás esetén a 30% feletti díjat a Bérbeadó visszautalja a Bérlőnek.

 1. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek a bérleti jogviszony fennállása alatt együttműködni kötelesek. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a bérleti szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Az értesítés, közlés csak írásban történhet, ennek minősül az SMS, e-mail, ajánlott-tértivevényes levél Bérlő által megjelölt levelezési címre való megküldése, amely kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított 5. napon abban az esetben is, ha a kétszeri kézbesítés megkísérlése után „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

A felek jelen szerződésből eredő jogvita esetére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Felek a jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag elfogadják.

Balin-Bau Kft.

bérbeadó